Home » รักในแหลมบอลข่าน by โสภาค สุวรรณ
รักในแหลมบอลข่าน โสภาค สุวรรณ

รักในแหลมบอลข่าน

โสภาค สุวรรณ

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

รักในแหลมบอลขาน เปนเรืองราวอิงการเมืองของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย กอนทีจะเกิดสงคราม แลวตามมาดวยการลมสลายของประเทศนีคะ มี 2 ภาค ภาคตน ชีวิตชวงวัยเดก ของ นางเอก กับ สองหนุมนอยพีนองชาวยูโกฯ ภาคสมบูรณเรืองราว เรืองราวของชีวิตทังสามคนทีมาเกียวพันกันตอเมืMoreรักในแหลมบอลข่าน เป็นเรื่องราวอิงการเมืองของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย ก่อนทีจะเกิดสงคราม แล้วตามมาด้วยการล่มสลายของประเทศนี้ค่ะ มี 2 ภาค ภาคต้น ชีวิตช่วงวัยเด็ก ของ นางเอก กับ สองหนุ่มน้อยพี่น้องชาวยูโกฯ ภาคสมบูรณ์เรื่องราว เรื่องราวของชีวิตทั้งสามคนที่มาเกี่ยวพันกันต่อเมื่อเติบโตขึ้น มีฉากสงครามในยูโกฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง